UWAGA!Poszukiwany jest sponsor dla stronyPrzyjmiemy reklamę na stronęWyslij email z zapytaniem lub nagraj się
na automatyczna sekretarkę
Instalacje zewnętrzne - Elektryk Warszawa i okolice - pogotowie energetyczne - tani elektryk

Instalacje zewnętrzne

Elektryk Warszawa|Usługi elektroenergetyczne|Tani Elektryk uprawnienia SEP

Instalacje zewnętrzne

Oświetlenie zewnętrzne można podzielić ze względu na przeznaczenie na:
 oświetlenie fasady budynku,
 oświetlenie otoczenia budynku (parkingu, podjazdu, ście¿ek),
 oświetlenie ogrodu (roślin),
 oświetlenie wody (oczek wodnych, basenów, kaskad, fontann).
Lampy mog¹ byæ stoj¹ce, wisz¹ce, mocowane na ścianie budynku, na kolumnie lub specjalnym maszcie
(aluminiowym lub poliestrowym wzmocnionym w³óknem szklanym), wbudowane w mur (ściany lub ogrodzenia),
umieszczone w gruncie. Dostêpne s¹ specjalne oprawy do stosowania pod wod¹ (w basenach k¹-
pielowych lub oczkach wodnych). Maj¹ czêsto formê lampionów lub s¹ stylizowane na stare latarnie uliczne.
Niektóre modele lamp ściennych s¹ wyposa¿one w czujnik ruchu (w³¹czaj¹ siê, kiedy ktoś przechodzi), czasami
tak¿e w alarm (syrenê lub gong). Do oświetlenia zewnêtrznego stosuje siê ¿arówki zwyk³e, halogenowe,
świetlówki i lampy sodowe. Oprawy oświetleniowe maj¹ najczêściej obudowy aluminiowe pokryte pow³ok¹
poliuretanow¹ lub lakierem epoksydowym, akrylowym albo poliestrowym, z dodatkowym zabezpieczeniem
przed korozj¹. ¯arówki maj¹ czêsto odb³yśniki z blachy aluminiowej. Klosze (przes³ony) s¹ wykonane ze szk³a
(hartowanego, wysokoudarowego, twardego krystalicznego) lub z poliwêglanu.Elewacjê budynku oraz najbli¿sze otoczenie (taras, drzwi wejściowe), ogrodzenie i wjazd do gara¿u najlepiej
oświetliæ lampami ściennymi. Do oświetlenia schodów najlepiej nadaj¹ siê lampy punktowe umieszczone w
gruncie (na zewn¹trz wydostaje siê tylko strumieñ świat³a). Rośliny mo¿na oświetliæ lampami umieszczonymi
na masztach, punktowymi lub reflektorkami. Oprawy do doświetlania roślin świat³em sztucznym (w warunkach
niedoboru świat³a s³onecznego) s¹ wyposa¿one w wieszaki umo¿liwiaj¹ce podwieszenie do konstrukcji
dachowej lub konstrukcji szklarni. Baseny i oczka wodne oświetla siê specjalnie do tego celu przeznaczonymi
lampami, które umieszcza siê pod wodą, na powierzchni wody, ewentualnie obok.

Elektryk Warszawa| Pogotowie elektryczne| Instalacje elektryczne| Przyłącza elektryczne| Praca dla elektryka
Przyłącza energetyczne| Świadectwa energetyczne| Instalacje odgromowe| BHP Elektryka

Tani Elektryk - cala Polska | Wyszukaj elektryka | Ogłoszenia Skierniewice | Klimatyzacja wentylacja |
 
ZAMKNIJ:[x]
koparkoladowarka do wynajecia warszawa
Zapraszamy do zkorzystania z naszych usug remontowych
Dekarz 24h - usugi dekarskie dachy,rynny,naprawy
Murowane domki ogrodowe, grille - styliczacja ogrodw profesjonalnie